ЗБОРНИК РАДОВА - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Упутство за ауторе

Упутство за ауторе можете преузети и као PDF

Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду објављује следеће научне чланке:

- оригинални научни рад (рад у коме се износе претходно необјављивани резултати сопствених научних истраживања);
- прегледни рад (рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата);
- кратко или претходно саопштење (оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима или прелиминарног карактера);
- научна критика, односно полемика (расправа на одређену научну тему заснована искључиво на научној аргументацији).

Часопис објављује научне чланке из домена географије, просторног планирања, екологије, демографије, туризмологије, али и чланке интердисциплинарног карактера, који доприносе разумевању геопросторних система. Часопис објављује и приказе књига и научних догађаја (стручни чланци).

Предавање рукописа Уређивачком одбору подразумева да су сви аутори сагласни са његовим објављивањем, да рад није раније објављиван, да се тренутно не разматра његово објављивање у другој публикацији и да, уколико се прихвати, неће бити објављиван на другом месту у истој форми, на било којем језику, без писане сагласности уредника.
Рукописи се предају у електронској форми, на e-mail: dejansabic@yahoo.com
Рукопис се предаје у MS Word формату, а графички прилози као засебна документа.
Аутори из иностранства радове достављају на енглеском, а аутори из Србије на српском и енглеском језику. Радови на енглеском језику треба да буду припремљени према упутству за иностране ауторе.
Рукопис оцењују најмање два рецензента. Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно, изузев онда када обе стране изразе спремност на непосредну комуникацију
Уколико рукопис није припремљен према упутствима, враћа се аутору без рецензије.
Уређивачки одбор задржава право на језичке и стилске корекције, као и на мање скраћивање текста које неће утицати на интегритет чланка. Коначну одлуку о објављивању рукописа доноси Уредник.

Упутство за припрему рукописа

Рукопис (основне информације): Величина стране B5 (176 x 250 mm), горња маргина 33 mm, доња маргина 27 mm, лева и десна маргина по 26 mm. Максимални обим рукописа, са прилозима, износи 16 страна.

Тип слова: фонт Times New Roman, без прореда.

Наслови: Главни наслов рукописа пише се великим словима, величине 11 pt, подебљано. Наслови другог реда се пишу малим словима (11 pt), подебљано, а наслови трећег реда малим курзивним словима (11 pt). Сви наслови су центрирани.

Аутор(и): Име и презиме се пишу изнад главног наслова, малим словима (11 pt), а уколико постоји више аутора, имена се исписују у истом реду, означенa једном или више звездица (*), у зависности од броја различитих институција из којих су аутори. После имена првог аутора, у фусноти означеној бројем 1 (10 pt) навести e-mail оног аутора са којим ће бити одржавана кореспонденција. Испод имена аутора, после звездице (или више звездица), исписује се афилијација (име институције и место), величином слова 10 pt. Функција и звање аутора се не наводе.

Фусноте: Фусноте не замењују цитирану литературу. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима (научној грађи, приручницима) и слично. Величина слова у фусноти је 10 pt.

Извод: Користити слова величине 10 pt, максимално 250 речи.

Кључне речи: Слова величине 10 pt, од три до шест речи. Избегавати скраћенице, осим оних опште познатих. Кључне речи треба да ефикасно одражавају садржај чланка за потребе индексирања и претраживања.

Главни текст: Величина слова је 11 pt, а табулатора за пасус 15 mm. Код систематизованог прегледа, користити средњу дугу црту (Ctrl+Num-). Користити Међународни систем мерних јединица SI.

Табеле: Називе нумерисати и исписивати изнад табела. Садржај табела исписивати текстом величине 10 pt. Табела треба да буде ширине 240 mm и не сме прелазити величину једне стране. Уколико је неопходно, табела се може приказати вертикално, на засебној страни. Извор(е) треба навести испод табеле користећи слова величине 10 pt.

Графички прилози: Прихватљиви формати: eps (текст сачувати као “graphics”), tiff (минимално 300 dpi) и jpg или jpeg (минимално 300 dpi).
Прилоге је неопходно припремити за штампу у црно-белој техници. Електронска верзија објављеног чланка може имати прилоге у боји. Уколико аутор то жели, штампани облик чланка може садржати прилоге у боји уз финансијску надокнаду за штампање у износу од 6000RSD (уплатити на жиро рачун Факултета).
Уколико графички прилог садржи текст, потребно је да он буде на српском и енглеском језику (фонтови: српски - regular; енглески - italic). Наслови не могу бити садржани у самим прилозима – нумерисани наслови се исписују испод прилога величином слова 10 pt. Прилози се достављају засебно, док се у главном тексту само приближно означавају њихова места.

Математичке формуле: Једноставне формуле наводити у линији са основним текстом, тако да се не повећа проред између (користите, на пример, изразе X/Y, exp и слично; варијабле исписивати курзивом). Уколико користите сложеније формуле, оне морају бити исписане у засебном реду и нумерисане.

Захвалност: Исписује се на крају главног текста, а пре литературе. Користити величину слова 10 pt.

Навођење литературе у тексту

У тексту се користи Харвард систем (аутор-датум) навођења референци.

Директно цитирање: Ако је директан цитат краћи од 40 речи, укључити га у текст и користити знаке навода. Уколико је директан цитат дужи од 40 речи, исписати га у засебном табулираном параграфу и не користити знаке навода.

Рад једног аутора:

У новијој географској студији (Раткај, 2011), истакнута је улога...
У новијој географској студији, Раткај (2011) је истакао улогу...
Раткај је 2011. године, у новијој географској студији, истакао улогу...

Уколико се наводи више радова једног аутора у истој години, користити мала слова (а, б, в) поред године:

 Раткај (2011а).... и Раткај (2011б)...

Рад више аутора:

Када рад има два аутора, навести оба имена сваки пут када се рад цитира у тексту. Уколико рад има три до пет аутора, навести све ауторе при првом навођењу референце, а касније наводити само првог аутора и израз „и др.“ или „et al.” (за референце на страном језику).

Прво навођење: Грчић, Раткај и Сибиновић (2011) сматрају да...
Наредна навођења: Грчић и др. (2011) сматрају да...

За шест или више аутора, наводити само првог аутора и „и др. или “et al.” и годину.

Рад непознатог аутора:

Када у референци не постоји именован аутор, навести првих неколико речи референце (обично је то наслов). Користити наводнике око наслова, уколико се референца односи на чланак, поглавље или интернет страницу. Наслов исписати курзивом када се он односи на књигу, периодичну публикацију, брошуру или извештај:

Интернет страница приказује процес ширења града (“Suburbani Beograd”, 2011).
Брошура се залаже за социјалну инклузију (Права младих са инвалидитетом, 2011).

Наводити правни материјал (статуте, законе и сл.) као радове без аутора.

Радови институција, удружења, агенција и сл.:

Корпоративни аутори се обично наводе при сваком референцирању, с тим што се при првом референцирању може навести и пун назив и скраћеница корпорације, а у сваком наредном случају само скраћеница. При коришћењу скраћеница, треба уважавати правило да оне морају пружити читаоцу довољно информација да пронађе референцу у списку литературе.

Прво навођење: Поменуте географске активности (Српско географско друштво [СГД], 2010)...
Наредна навођења: Поменуте географске активности (СГД, 2010)...

Два или више радова унутар једне заграде:

Када цитирање у загради садржи два или више радова, редослед је исти као у списку литературе (прво азбучно, па хронолошки), а за одвајање се користи тачка зарез:

Неколико студија (Грчић, 2001; Раткај, 2005; Сибиновић, 2011) сугерише...

Више аутора са истим презименом:

Уколико реферисани аутори имају исто презиме, користити иницијале имена:

У новијим студијама (Ж. Раткај, 2010; И. Раткај, 2011)...

Одређени делови извора:

Увек назначити број стране при директном цитирању или да бисте указали на одређену табелу, графички прилог, страницу и слично. Користити скраћеницу за број стране, не и за поглавља.

Анализирана је саобраћајна повезаност (Раткај, Поглавље 5), се детаљним индикаторима за насеље Калуђерица (Раткај, с. 101).

Уколико се цитира интернет материјал, где није видљив број странице, навести број параграфа у којем се налази цитат. Када не постоји ни број параграфа ни број странице, навести наслов и број наредног параграфа.

Анализирана је саобраћајна повезаност (Ratkaj, 2010, Saobraćajna dostupnost, para. 2).

Списак литературе

Поднаслов исписати подебљаним словима, центрирано, pt 10. Референце се пишу величином 10 pt, при чему прва линија референце почиње од леве маргине, а све наредне су увучене за 10 mm (опција “hanging”). Постоји велики број упутстава за навођење литературе АРА стилом. Овде је дато неколико примера.

Монографија:

Општи формат

Аутор, А.А., & Аутор, Б.Б. (година). Назив књиге. Локација: Издавач.

Један аутор

Грчић, Г. (2010). Географија религија. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет.

Два аутора

Burt, J.E., & Barber, G.M. (1996). Elementary Statistics for Geographers. New York: The Guilford Press.

Са уредником као „аутором“

Fotheringham, A.S., & Wegener, M. (Eds.). (2000). Spatial Models and GIS: New Potential and New Models. London: Taylor & Francis.

Са организацијом или институцијом као аутором

Републички завод за статистику. (2011). Општине и региони у Републици Србији. Београд: Републички завод за статистику.

U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Без познате године издања

Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill.

Без датог аутора

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

Издање различито од првог

Hoyle, B., & Knowles, R. (Eds.). (1998). Modern Transport Geography (2nd ed.). Chichester: Wiley.

Превод

Ruppert, K., Schaffer, F., Maier, J., & Paesler, R. (1981). Socijalna geografija (M. Gavrilović & B. Ohnjec, prevod). Zagreb: Školska knjiga. (Originalni rad objavljen 1977)

Напомена: Када се цитира реиздање књиге, у тексту треба навести оба датума (1814/1951):
Ruppert, Schaffer, Maier & Paesler (1977/1981)

Вишетомно издање

Wilson, J. G., & Fraser, F. C. (Eds.). (1977-1978). Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum Press.

Поглавље у монографији:

Општи формат

Аутор, А.А. (година). Назив поглавља. У А. Уредник и Б. Уредник (ур.), Назив књиге (стр. бројеви страна). Локација: Издавач.

Vickerman, R. (1998). Accessibility, Peripherality and Spatial Development: The Question of Choice. In A. Reggiani (Ed.), Accessibility, Trade and Locational Behavior (pp. 79-93). Aldershot: Ashagate Publishing.

Чланци у периодици:

Општи формат

Аутор, А.А. (година). Назив чланка. Назив периодике, број(свеска), стране.

Пагинација према броју

Раткај, И. (2007). Квантитативни показатељи стамбене сегрегације. Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду, 55, 77-94.

Пагинација према свесци

Раткај, И. (2006). Модел генерисања саобраћаја – пример ученика гимназија у Београду. Гласник Српског географског друштва, 86(1), 191-202.

Чланци у периодици, са DOI бројем

Todorić, J., & Ratkaj, I. (2011). Neighborhood perception as an indicator of gentrification in central zone of Belgrade. Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 61(3), 63-79. doi: 10.2298/IJGI1103063T

Саопштења на скуповима:

Објављено саопштење

Bohrer, S., Zielke, T., & Freiburg, V. (1995). Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways. Paper presented at IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Detroit, MI: Piscataway.

Необјављено саопштење

Bowden, F.J. & Fairley, C.K. (1996, June). Endemic STDs in the Northern Territory: estimations of effective rates of partner change. Paper presented at the scientific meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.

Зборници радова са научних скупова:

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

Дисертација

Објављена

Презиме, А.А. (година). Назив дисертације. (Докторска дисертација). Преузето од Име базе. (Број чланске карте или број наруџбине)

Необјављена

Презиме, А.А. (година). Назив дисертације. (Необјављена докторска дисертација). институција, место.

Чланци у дневним новинама и магазинима:

Општи формат

Аутор, А.А. (година, месец дан). Назив чланка. Назив дневних новина, страна.

Cook, D. (2002, January 28). All in the mind. The Age, p. 8.

Електронски новински чланци:

Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Чланци у енциклопедијама:

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://0-www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/entry/cupchilddev/developmental_genetics

Технички и истраживачки извештаји (често са корпоративним ауторима):

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm

Прикази књига:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.

Скупови података из базе података:

Simmons Market Research Bureau. (2000). Simmons national consumer survey [Data file]. New York, NY: Author.

Bloomberg L.P. (2008). Return on capital for Hewitt Packard 12/31/90 to 09/30/08. Retrieved Dec. 3, 2008, from Bloomberg database.

Републички хидрометеоролошки завод. (2011). Климатолошки подаци 1: 2010. [скуп података]. Доступно на http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20 godisnjak%201%20-%20klimatoloski%20podaci%20-%202010.pdf

Репринт другог извора

Навођење у тексту:

(Newton, 1998/1999).

Навођење у списку литературе:

Newton, W. (1999). Return to Mars. In C. Mari (Ed.), Space Exploration (pp. 32-41). New York, NY: H.W. Wilson. (Reprinted from National Geographic, pp. 2-26, August 1998).

Рад цитиран у секундарном извору:

Наводи се извор где је рад дискутован (секундарни извор):

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

У тексту наведите назив оригиналног рада и дајте референцу за секундарни извор.

In Seidenberg and McClelland's study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)...

Различити примери интернет страница:

Страница организације или агенције:

Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial habitat restoration areas. Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

Midwest League. (n.d.). Pitching, individual records. Retrieved from http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

Лична интернет презентација: (датум преузимања је укључен услед могућности промена)

Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

Порука онлајн дискусионој групи:

Marcy, B. (1999, April 3). Think they'll find any evidence of Mallory & Irvine [electronic mailing list message]. Retrieved from http://everest.mountainzone.com/99/forum

Поруке са блога:

Lincoln, D. S. (2009, January 23). The likeness and sameness of the ones in the middle. [Web log post]. Retrieved from http://www.blogspace.com/lincolnworld/2009/1/23.php

Онлајн видео:

Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs