ЗБОРНИК РАДОВА - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Издавач

Универзитет у Београду - Географски факултет
11000 Београд
Студентски трг 3/III
Телефон: +381 11 2183 537
Факс: +381 11 2182 889

О часопису

ISSN 1450-7552 (штампано издање)
ISSN 2334-9441 (online)

Први број часописа објављен је 1954. године, под називом Зборник радова – Природно-математички факултет Универзитета у Београду. Географски институт (Recueil de travaux – Faculté des sciences de l'Université de Beograd. Institute de géographie).

Електронско издање Зборника покренуто је 2013. године.

Данас овај часопис има значајно место у оквирима српске географске науке, али је и јасно оријентисан ка међународној научној сарадњи, што га чини запаженим и у међународним научним круговима.

Зборник радова - Географски факултет у Београду објављује радове из домена географије и других наука са јасном просторном димензијом, као што су просторно планирање, екологија, демографија, туризмологија, али и радова интердисциплинарног карактера, који заједно доприносе разумевању геопросторних система.

Часопис објављује:

  • оригиналне научне радове (коjи износе претходно необјављиване резултате сопствених научних истраживања);
  • прегледнe радoвe (са оригиналним, детаљним и критичким приказом истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата);
  • кратка или претходна саопштења (оригиналне научне радове пуног формата, али мањег обима или прелиминарног карактера);
  • научне критике, односно полемике (расправе на одређену научну тему засноване искључиво на научној аргументацији);
  • приказе књига и научних догађаја (стручни чланци).
Приложени рукопис оцењују најмање два рецензента. Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно, изузев онда када обе стране изразе спремност на непосредну комуникацију.